شبانه روزی حضرت مهدی(عج) (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - دورود)
دبیرستان حضرت معصومه (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - دورود)
دبستان فرهنگیان (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - دورود)
دبیرستان سید احمد خمینی (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - دورود)
دبیرستان شاهد پسرانه (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - دورود)
دره نی گا (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - دورود)
غار و سراب منو (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - دورود)
امامزاده پیر والی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1095 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1122 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1129 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1100 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1096 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1034 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 72-34-1023 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1049-34-71 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1094-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1030-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1029-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1042-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1011-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1064-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
دفتر پیشخوان خدمات کد 1036-34-72 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
فنی حرفه ای مرکزخواهران دورود (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
فنی حرفه ای مرکزشماره 5 برادران دورود (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - دورود)
اطلاعات شهرستان دورود
اطلاعات استان لرستان